נוהל העבודה של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה

מתוך Climbing_Encyclopedia
גרסה מ־07:47, 26 באפריל 2015 מאת מיכה יניב (שיחה | תרומות) (החלטות הועדה)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עמוד זה (והמקושרים אליו) מפרט את מבנה הקורסים וההסמכות בענף הטיפוס והגלישה על פי חוברת הקורסים של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה. החומר הנמצא כאן מתעדכן מעת לעת אך אין ערובה לכך שהוא המעודכן ביותר. את הגירסה המעודכנת ביותר ניתן לקבל באימייל ב - DORONNE@Amdocs.com. הגירסה שכאן היא מס. 1.15 ואושרה בישיבת הועדה המקצועית לענף טיפוס וגלישה בתאריך : 08/12/2006

כללי

 • הועדה תמנה עד שישה חברים + נציג וינגייט.
 • חברי הועדה יהיו בעלי הסמכת מדריך טיפוס בכיר או מדריך גלישה בכיר של ביה"ס למדריכים ומאמנים.
 • חברי הועדה ימונו על ידי ביה"ס למדריכים ולמאמנים.
 • ישיבות הועדה יתקיימו לפחות אחת לחודשיים, בתאריך שישלח לחברי הועדה לפחות חודש מראש.
 • ניתן לזמן ישיבות נוספות במידת הצורך (עד מכסימום של ישיבה אחת בחודש בממוצע שנתי).
 • חברי הועדה ישתתפו באופן פעיל בכל עבודת הוועדה, בישיבות ומחוצה להן.
 חבר ועדה שייעדר משלוש ישיבות רצופות ללא סיבה (כגון: שהיה ארוכה בחו"ל, אשפוז לתקופה ארוכה וכו') יוחלף על ידי הועד.
 • חבר ועדה שייעדר שש מתוך תשע ישיבות רצופות יוחלף על ידי הועדה (ללא תלות בסיבת ההיעדרות).

עבודת הועדה

עבודת הועדה מתחלקת למטלות קבועות ומטלות חד פעמיות. ברשימת המטלות הקבועות: בהקצאת רכזים, מדריכים ובוחנים לקורסים, מעקב אחר רשימת המטלות וביצוען, ניהול מאגר השאלות לבחינות, סטטיסטיקה על בחינות וקורסים, איסוף תיקי קורסים, ארכיון וספריה ועוד. ברשימת המטלות החד פעמיות: כתיבת סילבוסים ותכניות קורסים על פי הצורך, פירוט חומר הבחינות לקורסים, כתיבת שאלות למבחנים ועוד על פי רשימה שתגובש מעת לעת בישיבות הועדה.

 • יו"ר הועדה יטפל בהקצאת רכזים, מדריכים ובוחנים לקורסים והקשר ביניהם לבין ביה"ס (כולל ניהול רישום מסודר של הקצאות). על פי החלטתו הוא רשאי (אך לא חייב) לקחת על עצמו מטלות נוספות מתוך עבודת הועדה, או להעביר טיפול בנושא מסוים לחבר ועדה אחר.
 • היו"ר יבדוק לפני פתיחת כל קורס כי בקורס מתקיימות כל דרישות חוברת הקורסים (מספר המדריכים וטיבם, קביעת בוחנים לקורס וחבירת רכז הקורס למנהל הבחינה, יידוע הרכז בחובותיו על פי הנוהל וחוברת הבחינות).
 • היו"ר ינהל את ישיבות הועדה כאשר הוא נוכח.
 • היו"ר יזמן את הישיבות ביחד עם נציג וינגייט.
 • חברי ועדה יטפלו במטלות שיבחרו מתוך רשימת מטלות שתגובש בישיבות הועדה, כנזכר לעיל, תוך מתן תאריכי יעד לסיום.
 • כל חבר ועדה חייב לקחת על עצמו מטלה אחת (מרשימת המטלות החד פעמיות) לפחות בכל זמן נתון (אם קיימות מטלות ברשימה) ולתת תאריך יעד לסיומה (המקובל על יו"ר הועדה).
 • חבר ועדה המסרב ליטול חלק פעיל בעבודת הועדה, לקחת עליו מטלות או לא יעמוד ב- 3 מטלות מבחינת זמן או טיב הביצוע - יוחלף על ידי הועדה.

ישיבות

 • ישיבות יתקיימו עם מינימום של 3 חברי ועדה.
 • לכל ישיבה יופצו בדואר אלקטרוני לפחות שבוע מראש:
  • נושאי הישיבה (רשאי להעלות כל אחד מחברי הועדה).
  • חומר רלוונטי לישיבה.
  • מסמכים המובאים לאישור הועדה (תכניות וסילבוסים של קורסים, המלצות מקצועיות ובקשות לנוהלי חריגים).
 • הישיבות מיועדות בעיקר לקבלת החלטות בנושאים השונים, לא יתקיים בד"כ דיון פרטני בכל ההערות ומרבית העבודה תיעשה לקראת הישיבות.
 • יתקיים דיון בהערות בודדות בזמן הישיבה ולהבהרת הכוונה בסעיפים בודדים, או בנושאים מיוחדים בהסכמת רוב של חברי הועדה.
 • ניתן לבקש מראש (ביחד עם הפצת נושאי הישיבה) דיון מקצועי בנושא מסוים.
 • לכל ישיבה ימונה מנהל לישיבה (היו"ר, או במידה ואינו נוכח, אחד מחברי הועדה).
 • לכל ישיבה ייכתב פרוטוקול.
 • הפרוטוקול יופץ לחברי הועדה בדואר אלקטרוני לאחר הישיבה לבדיקה, תיקונים והערות 
לרשות חברי הועדה שבוע לשליחת תיקונים והערות. שבוע לאחר ההפצה יופץ הפרוטוקול הסופי והמחייב של הישיבה, לרשימת התפוצה לפרוטוקולים וחומר מקצועי.
 • ישיבות הועדה פתוחות באופן עקרוני לקהל הרחב, וכל המעוניינים מוזמנים להשתתף בהן ולהקשיב לדיונים ולתרום להם, בע"פ או בחומר כתוב שיופץ לפני הישיבה. על פי החלטת הועדה ובמקרים מיוחדים, בנושאים אישיים או בדיונים בהם הועדה לא מעוניינת בהפרעות, ניתן לקיים דיון סגור לקהל. בכל מקרה הפרוטוקולים פתוחים לעיון לקהל.

החלטות הועדה

 • החלטות הועדה תקפות מרגע קבלתן בישיבת הועדה.
 • כל החלטות הועדה בכל הנושאים יפורסמו בפרוטוקולים הרשמיים.
 • החלטות של הועדה ניתן לפתוח לדיון מחודש לכל הפחות חודשיים לאחר שנתקבלו. 
הועדה תדון מחדש בכל החלטה לאחר זמן קצר יותר בהצבעה פה אחד של כל חברי הועדה.
 • ניתן לקבל החלטות ללא כינוס ישיבה אך ורק בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • הפצת החומר ו/או הבקשה בכתב (בדואר או בדואל).
  • הסכמה פה אחד של כל חברי הועדה.
  • קבלה של החלטות חברי הועדה בכתב (בדואר או בדואל).
  • אישרור של ההחלטה בישיבה הבאה.

החלטות שנתקבלו בצורה כזו יהיו תקפות עד לאישרור בישיבת הועדה בלבד.

תפוצת פרוטוקולים וחומר מקצועי

 • לוועדה תהיה רשימת תפוצה בדואר אלקטרוני לפרוטוקולים וחומר מקצועי.
 • ניתן להצטרף לרשימת התפוצה ע"י בקשה לוועדה.
 • האחריות על תקינות ועדכון הכתובת האלקטרונית היא על המבקש להצטרף לרשימה.

פתיחת קורסים

 • על כל פתיחת קורס תועבר הודעה בדואר אלקטרוני לחברי הועדה ע"י נציג וינגייט.
 • רכז הקורס אחראי לחלק לכל חניך את כל החומר על הקורס מתוך חוברת הקורסים + טופס משוב לקורס מתוך חוברת הקורסים.
 • רכז הקורס אחראי להימצאות כל הציוד הנדרש לקורס ולבחינה על פי הפרוט בחוברת הקורסים.
 • רכז קורס שלא יבצע הוראות אלו יקבל אזהרה.
 • רכז קורס שלא יבצע הוראות אלו בפעם השנייה לא יוכל לרכז קורסים למשך שנה.
 • רכז קורס שלא יבצע הוראות אלו בפעם השלישית ומעלה לא יוכל לרכז קורסים למשך שנתיים.

בחינות לקורסים

 • תאום בוחנים לבחינות יבוצע ע"י יו"ר הועדה אשר יקבע את אחד הבוחנים כמנהל הבחינה (יש לנהל רישום של הקצאת הבוחנים ולחלק את ניהול הבחינות בצורה שווה בין כל בוחני הקורסים).
 • תאריכי הבחינות יקבעו בתאום בין רכז הקורס לבוחנים.
 • מיקום הבחינה יקבע ע"י הבוחנים.
 • מנהל הבחינה ידאג לקבל טופס בחינה בכתב בדואר אלקטרוני מהאחראי על בנק השאלות, וישכפלו לכל הנבחנים.
 • מנהל הבחינה אחראי על איסוף טפסי המשוב, קריאתם וריכוז הערות ונושאים מתוכם.
 • מנהל הבחינה יעביר את ציוני הבחינה וטפסי המבחן בכתב לנציג וינגייט.
 • מנהל הבחינה יפיץ תוך שבועיים ממועד הבחינה סיכום בדואר אלקטרוני לחברי הועדה לכל בחינה אשר יכלול:
  • רישום תוצאות הבחינה על גבי הטפסים המתאימים מחוברת הקורסים.
  • פרוט הערות לגבי הנכשלים בבחינה.
  • הערות של הבוחנים לגבי הבחינה, ציוד, רכז הקורס וכו'.
  • הערות ונושאים עיקריים מתוך טפסי המשוב של החניכים בקורס (בבחינות הסמכה בלבד).
  • סיכום של הקורס שייכתב על ידי הרכז.

מנהל בחינה שלא יבצע הוראה זו לא יוכל לבחון למשך שנה. מנהל בחינה שלא יבצע הוראה זו בפעם השנייה לא יוכל לבחון יותר.

 • רכז הקורס אחראי לכל נושא הבטיחות בזמן הבחינה על מנת לאפשר לבוחנים לבחון.
 • על מנת לעבור בחינה חייב כל חניך בבחינה כמפורט:
  • החניך חייב בציון מכל אחד מהבוחנים.
  • כל הבוחנים לכל בחינה בנפרד ימונו ע"י הועדה לטיפוס וגלישה.
  • הדרכת ובחינת השלמות והסמכות להלן יבוצעו על פי הכללים הבאים:
 • נבחנים ייבחנו על חומר הקורס וכן על שימוש בכלים שנלמדו בקורס. חניכים עשויים להבחן בפתרון תקלות שאינם מכירים.
 • הבוחנים יקצבו זמן לביצוע המשימות. עמידה בזמן היא תנאי לקבלת ציון עובר בבחינה. הזמן יירשם בטופס סיכום התוצאות.
 • אם חניך נכשל יש לפרט בכתב במה נכשל.