הוראות בטיחות בהפעלת קיר טיפוס

מתוך Climbing_Encyclopedia
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עמוד זה נכתב על פי חוברת הקורסים של הועדה המקצועית. הוא מכיל את מרבית החומר בחוברת (אך לא כולו) החומר הנמצא כאן מתעדכן מעת לעת אך אין ערובה לכך שהוא המעודכן ביותר. את הגירסה המלאה והמעודכנת ביותר ניתן לקבל באימייל ב - DORONNE@Amdocs.com.

החומר שכאן הוא מגירסה 1.15 שאושרה בישיבת הועדה המקצועית לענף טיפוס וגלישה בתאריך : 08/12/2006


קיר טיפוס – הגדרה

1.1. לצורך הוראות בטיחות אלו יחשב כקיר טיפוס כל מתקן מלאכותי המיועד לטיפוס.

הסמכות להפעלת קיר טיפוס

2.1. כללי.

2.1.1. הפעלת קיר תבוצע אך ורק ע"י בעלי הסמכה מתאימה של מכון וינגייט (הסמכה של מפעיל קיר או הסמכה בכירה יותר).

2.1.2. סוג ההפעלה יהיה בהתאם להרשאות ההסמכה של המפעיל.

2.1.3. האחריות בזמן הפעילות היא על המפעיל הממונה והאחראי על הפעילות מטעם הגוף המנהל את הקיר, גם אם אינו בעל ההסמכה הבכירה ביותר הנוכח בפעילות.

2.2. מפעיל קיר טיפוס.

2.2.1. מוסמך להפעלת הקיר לקבוצות או בודדים בהפעלה חופשית ללא הדרכה (אסורה כל הדרכה בתחום הטיפוס הספורטיבי: טכניקה, התאמת מסלולים, אימון ספציפי ותכניות אימונים).

2.2.2. תפקיד מפעיל הקיר הוא שמירת הבטיחות בפעילות בקיר הטיפוס, כולל לימוד עבודת החבל בקיר הטיפוס הקשורה לבטיחות הפעילות (כגון אבטוח וקשרים).

2.2.3. אסור למפעיל הקיר להדריך טיפוס.

2.3. מדריך טיפוס אלפיני.

2.3.1. מוסמך להפעלת הקיר לקבוצות או בודדים בהפעלה חופשית או חוגים עם הדרכה ללא אימון.

2.4. מדריך טיפוס ספורטיבי / מדריך טיפוס.

2.4.1. הפעלת קיר לכל מטרה + הדרכת ואימון חוגים / או נבחרות (למעט נבחרת לאומית).

2.5. מאמן טיפוס ספורטיבי.

2.5.1. כל הנ"ל כולל נבחרת לאומית.

תחזוקה ועבודה על קיר טיפוס

3.1. עבודה על הקיר ללא אבטוח אסורה בהחלט.

3.2. עבודה תתבצע בגלישה עם איבטוח, גלישה בטופ רופ עם מכשיר ננעל אוטומטית או עם אבטוח עצמי, בטופ-רופ, הובלה או ע"י התניידות על בולטים כאשר מאובטחים בכל רגע נתון לשני בולטים שונים.

3.3. בזמן העבודה יש להפסיק פעילות באזור העבודה ולהרחיק אנשים מאזור העבודה למרחק בו אין סכנת פגיעה מחפצים נופלים.

3.4. אם הכרחי כי ימצאו אנשים מתחת לאזור העבודה חובה עליהם לחבוש קסדות.

3.5. יש לאבטח את הציוד המשמש לעבודה.

3.6. אין לזרוק ציוד ו/או אחיזות כלפי מעלה או מטה.

3.7. אין להרכיב ברגים או אמצעים אחרים שאינם אחיזות במקום אחיזות על הקיר.

3.8. עיגונים לטופ-רופ יהיו עגינות שקבע לכך יצרן הקיר או בנויים כך שלא תהיה נקודה קריטית בעיגון.

3.9. עיגונים להובלה (בולטים) חייבים להיות מחוברים לקונסטרוקציה (ולא לפנלים), או לחיבור המיועד לכך על הוראות היצרן ובמרחקים שלא יאפשרו פגיעה ברצפה.

3.10. אין לפרק או להעביר בולטים ממקומם.

3.11. בחשד לתקלה במבנה הקיר יש לפנות ליצרן / בונה הקיר לבדיקת התקלה. אם התקלה יוצרת מפגע בטיחותי המפריע לפעילות, יש להפסיק מיד את הפעילות עד לתיקון התקלה.

הכנה לפתיחת קיר טיפוס לפעילות

4.1. במידה ואין אפשרות לעלייה מסודרת לראש הקיר (מדרגות), מותרת העלייה לראש הקיר אך ורק למפעיל/מדריך או על פי הנחייה ממדריך טיפוס אלפיני/מדריך טיפוס בכיר על פי שיקול דעתו.

4.2. המפעיל יבדוק את תקינות הציוד בפתיחת הקיר על פי המפרט הבא:
עגינות טופ-רופ (חבלים, רצועות, טבעות או כל עגינה אחרת).
חבלי טופ-רופ והובלה.
רתמות, טבעות, אמצעי אבטוח ושאר הציוד המשמש לפעילות.
פגיעות הנראות לעין במבנה הקיר.

4.3. כל הציוד המשמש לפעילות יהיה ציוד העומד בתקן UIAA או EN.

4.4. יש לפסול ציוד עפ"י הצורך לפי נהלי פסילה מקובלים או הוראות היצרן (לפי המחמיר יותר).

4.5. יש לפנות מכשולים וחפצים מאזור הטיפוס ומתחתית המסלולים.

4.6. יש לוודא כי נמצאת ערכת עזרה ראשונה מלאה במתקן.

4.7. יש לוודא כי יש אמצעי קשר תקינים לגורמי הצלה (טלפון, סלולרי וכו') וכי ידועים מספרי הטלפון של גורמי ההצלה באזור.

הפעלת הקיר

5.1. כללי.

5.1.1. אין לאפשר פעילות מכל סוג שהוא על הקיר ללא השגחת המפעיל.

5.1.2. אין לאפשר נסיעה בכלי רכב כלשהו (או אופניים), או עיסוק בספורט אחר במהלך הפעילות באזור קיר הטיפוס.

5.1.3. יש לוודא טיפול ושימוש נכון בציוד הטיפוס על פי הוראות היצרן.

5.1.4. המפעיל יוודא כי כל מטפס חדש בקיר יקבל הסבר על נהלי הבטיחות.

5.1.5. לגבי הסעיפים הבאים (5.1.6 - 5.1.8) רשאי מדריך טיפוס ספורטיבי / מאמן טיפוס ספורטיבי / מדריך טיפוס אלפיני / מדריך טיפוס בכיר להורות אחרת על פי שיקול דעתו המקצועי במקום לצורך הדרכה או אימון.

5.1.6. מפעיל הקיר לא יטפס או יאבטח בזמן הפעילות.
תשומת ליבו תהיה נתונה לתפקידו בקיר הטיפוס.

5.1.7. בזמן פעילות הטיפוס ימצאו ליד המסלולים רק המטפסים והמאבטחים.
כל שאר האנשים ימצאו במרחק כך שלא יפריעו למאבטח ולא יהיה חשש כי יפגעו מחפצים נופלים.

5.1.8. אין לאפשר טיפוס של יותר מאדם אחד על מסלול טיפוס אחד.

5.2. תדרוך מטפס חדש בקיר וקבוצות של מטפסים לא מנוסים לפני פעילות
יש לתדרך לגבי הנושאים הבאים:

5.2.1. אי ביצוע פעולות החורגות מההנחיות של המפעיל לגבי הטיפוס, האבטוח, וההתנהגות בשטח קיר הטיפוס.

5.2.2. החובה לקרוא למפעיל ולהעיר את תשומת ליבו במקרה של ספק לגבי ביצוע פעולות עליהן ניתנו הסברים והנחיות.

5.2.3. קבלת אישור לטפס בכל פעם מחדש מהמפעיל.

5.2.4. סמכות המפעיל לאסור השתתפות בפעילות מטעמי בטיחות.

5.2.5. נהלים נוספים הקיימים בכל קיר טיפוס בנפרד.

5.3. עבודה עם מטפס חדש או קבוצה של מטפסים לא מנוסים.

5.3.1. לפני התחלת כל טיפוס יש לבדוק כי רתמות המטפס והמאבטח נלבשו נכון והן סגורות.

5.3.2. לפני התחלת כל טיפוס יש לבדוק כי התחברות המטפס לרתמה תהיה בנקודות הרתמה המיועדות לכך ע"י היצרן.

5.3.3. לפני התחלת כל טיפוס יש לבדוק כי מערכת האבטוח מחוברת בצורה נכונה (לקרקע או למאבטח).

5.3.4. יש לוודא כי המאבטח יודע לאבטח ולהגליש בצורה נכונה ובעל ניסיון (במידה ולא יש ללמדו ולהשגיח על ביצוע האבטוח וההגלשה, או להגליש בעצמך).

5.4. עבודה עם מטפס מנוסה.

5.4.1. למטפס מנוסה בקיר יחשב מטפס אשר עבר הכשרה מסודרת בקיר על פי נהלי הקיר.

5.4.2. מטפס מנוסה רשאי להשתתף בפעילות על פי הכשרתו בקיר ובלבד שאינו עובר על הוראות הבטיחות.

5.5. טיפוס ללא אבטוח בחבל.

5.5.1. טיפוס ללא חבל מותר אך ורק בתנאי ששטח בסיס הקיר מכוסה כולו (ללא חריצים) במזרון מתאים בהתאם לגובה הטיפוס המכסימלי וכך שלא תיתכן נפילה מחוץ לשטח המכוסה מזרון.

5.6. טיפוס מאובטח בחבל.

5.6.1. טיפוס מאובטח בחבל מותר אך ורק בתנאי ששטח בסיס הקיר מכוסה כולו (ללא חריצים) במזרון מתאים בהתאם לחוקים והתקנות הנוגעים למתקן (כגון תקנות לגבי מתקני משחקים).

5.6.2. כל טיפוס אשר אינו עונה לתנאים של טיפוס ללא אבטוח חבל יהיה מאובטח בחבל.

5.6.4. כאשר האבטוח מתבצע ע"י אמצעי אבטוח שאינו ננעל עצמאית (במקרה של נפילה ועזיבת ידיים של המאבטח), יש לגבות את המאבטח באמצעי נוסף: להציב מזרון כמו בטיפוס ללא אבטוח חבל, גלגלת אינרציאלית בעיגון העליון או כל שיטה אחרת.

5.6.5. הטיפוס יתבצע רק עם רתמות המיועדות לכך (אין להשתמש ברתמות תוצרת בית או רתמות מאולתרות).

5.6.6. אין להשתמש בטבעות לא מאובטחות להתחברות לחבל או לאמצעי האבטוח.

5.6.7. הגלשת המטפס לקרקע לאחר סיום הטיפוס תתבצע בצורה מבוקרת ואיטית.

5.6.8. מומלץ השימוש באמצעי אבטוח הננעל עצמאית (במקרה של נפילה ועזיבת ידיים של המאבטח).

5.6.9. יש לוודא המצאות קשר בקצה האחורי של חבל הטיפוס (הקצה שאינו מחובר למטפס).

5.7. טיפוס טופ-רופ (דגשים נוספים).

5.7.1. לפני התחלת הטיפוס יש לבדוק כי החבלים אינם מוצלבים ומפותלים.

5.7.2. התחברות חבל המטפס לרתמה תתבצע אך ורק ע"י אחד הבאים:

• קשר שמונה עוקב.

• קשר הצלה עם אבטוח אלף.

• טבעת מאובטחת באיבטוח Triple Lock.

5.7.3. אין לאפשר טיפוס בצורה בה נפילה תסכן את המטפס (נפילת מטוטלת שתגרום לפגיעה בקיר או בקרקע, או פגיעה במדף או קונסטרוקציה).

5.7.4. יש להקפיד על שמירת מתיחות בחבל ב- 3 המטרים הראשונים לטיפוס.

5.7.5. אין לאפשר למטפס להיעזר בחבל או לאחוז בבולטים במהלך הטיפוס.

5.8. טיפוס הובלה (דגשים נוספים).

5.8.1. יש להתיר טיפוס הובלה אך ורק עם חבל הובלה בודד למעט על פי הנחייה ישירה ממדריך טיפוס אלפיני / מדריך טיפוס בכיר.

5.8.2. יש לבדוק כי המטפס מעביר את החבל בראנרים (הקלפה) בצורה נכונה.

5.8.3. אין לדלג על חיבור החבל לראנרים בזמן הטיפוס למעט על פי הנחייה ישירה ממדריך טיפוס ספורטיבי / מאמן טיפוס ספורטיבי / מדריך טיפוס אלפיני / מדריך טיפוס.

5.8.4. התחברות חבל המטפס לרתמה תתבצע אך ורק ע"י אחד מהקשרים הבאים:

• קשר שמונה עוקב.

• קשר הצלה עם אבטוח אלף.

5.8.5. אבטוח המטפס עד הבולט הראשון יבוצע ע"י ספוטינג (שמירה ע"י אדם נוסף), אלא אם כן יש מזרון מתאים.

5.8.6. אם אין רנרים על המסלול, יש לוודא כי המטפס לוקח מספיק רנרים וכי ההגלשה לאחר הטיפוס מתבצעת על תחנת הטופ-רופ או על שני ראנרים.

5.8.7. התרת השימוש בחבל הובלה פרטי הוא על אחריות המפעיל וחובה עליו לבדוק כי אינו פסול וכי אורכו מספיק לפני הטיפוס.